4.12.2014

יארצייט הרה"ח ר' שמואל העשיל בן ר' אברהם צבי פרידמן הי"ד

היום - י"ב כסליו - היארצייט של הרה"ח ר' שמואל העשיל בן ר' אברהם צבי פרידמן הי"ד

ר' שמואל העשיל נולד בז'ז'ליב (עיירה קטנה ליד ברדיטשוב) והתקרב לרבינו ע"י החסידים ר' שמרל ור' שמשון איסרוב מברדיטשוב (שנת תקנ"ח-ט), ר' שמואל העשיל ברח לאומן מאימת הצבא ומשם נסע לארץ ישראל (בשנת תר"ס) ובה השתקע עד סוף חייו, זכה פעם אחת להגיע לאומן מארץ ישראל במסירות נפש.

חיבר כמה וכמה ספרים, מתוכם יצאו לאור: סידור מקור חכמה ג' חלקים, אמונת חכמים, תולדות שמואל (ובה מסודרים תולדות חייו הפלאיים). ועוד כמה המונחים בכתב-יד.

בי"ב כסליו שנת תרע"ח הפצצה אוירית של צבא גרמניה על יפו קיפדה את מסכת חייו המופלאים והוא כבן ארבעים בלבד. ה' יקום דמו.
נטמן בבית העלמין הישן של יפו (תל-אביב, רחוב טרומפלדור)

על תולדות חייו המרתקים ניתן לקרוא בספר "תולדות שמואל" שהודפס לפני כמה שנים...

רבי שמואל הורביץ כתב עליו: "החסיד היראה הנעלה מאנשי שלומנו האמתיים..." (כוכבי אור, כתב יד הרב מטשערין)

אזור החלקה:

29.8.2014

תורה ב - "אמור אל הכהנים"

* מבוא
* מאמר "אמור אל הכהנים" - ליקוטי מוהר"ן קמא תורה ב'
* קיצור ליקוטי מוהר"ן
* ליקוטי תפילות
* ליקוטי הלכות הל' נחלות ה"ד
* ביאורים מספרי הגה"ק מטשערין זצ"ל
* ביאורים מהסה"ק "ביאור הליקוטים"

הקונטרס נערך ויו"ל ע"י מערכת "בקדושת רבינו"

גודל קובץ: 1.8 MB

לחץ להורדה

24.8.2014

נחפשה דרכינו ונחקורה

מאמר מאחד מאנ"ש על "חקירות" בעת החדשה ובעידן המודרניזציה

גודל קובץ: 115 KB

לחץ להורדה

10.8.2014

פארוואס פונקט אומאן?!

קונטרס על 'אומן ראש השנה' באידיש
יצא לאור ערב ראש השנה תשע"ה

גודל קובץ: 520 KB

לחץ להורדה

18.7.2014

הכח להתחיל מחדש

מאמר: "ויעלני מבור שאון מטיט היון - קוה קיוויתי לה'"
ליקוטי הלכות, הלכות אונאה ג'

גודל קובץ: 1.5 MB

לחץ להורדה